Physiotherapist Helping Patient While Exercising

Natječaj za fizioterapeuta

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

– stručni radnik II. vrste – fizioterapeut (m/ž) – jedan izvršitelj, rad na neodređeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od šest mjeseci.

 

Mjesto rada: Trogir

 

Uvjeti: završen stručni studij fizioterapije,

položen stručni ispit,

odobrenje za samostalan rad

poznavanje rada na računalu,

dokaz da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Uz prijavu obvezno priložiti:

 

a) životopis

b) ovjeren preslik svjedodžbe o završenom školovanju,

c) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice

d) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja

e) uvjerenje o položenome stručnom ispitu,

f) odobrenje za samostalan rad

g) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf  .

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, »Za natječaj – fizioterapeut«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.