baner_najam850

Poziv za dostavu ponuda za najam stambenih jedinica 15.03.2023

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA  ZA NAJAM STAMBENIH JEDINICA

 

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Tina Ujevića 11, Trogir

 

Klasa: 550-00/23-01/214

Ur.br: 534-01-03-23-1

 

Trogir, 15.03.2023.godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA NAJAM STAMBENIH JEDINICA

 

 

Dom za odrasle osobe Trogir poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponuda za najam stambenih jedinica.

Dom Trogir u svrhu pružanja usluge organiziranog stanovanja uz podršku, traži ukupno 2 (dvije) dvosobne stambene jedinice za najam na području Trogira.

Stambene jedinice moraju ispunjavati uvjete prostora za pružanje usluga organiziranog stanovanja sukladno Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22).

Obilazak lokacije je obvezan  prije donošenja odluke.

Ponude se mogu dostaviti za jednu ili više jedinica istovremeno.

Ponudbeni listovi za sastavljanje ponude mogu se preuzeti na web stranici Doma Trogir.

Uz popunjeni Ponudbeni list dostavljaju se i slijedeći dokumenti:

 

–     Dokaz o vlasništvu (vlasnički i posjedovni list)

–     Preslika osobne iskaznice za fizičku osobu, odnosno

–    Izvod iz sudskog registra za pravnu osobu (ne stariji od 6 mjeseci).

–    Potvrda iz Porezne uprave da najmodavac nema dugovanja prema RH po      osnovi javnih davanja

 

Ugovor o najmu sklapa se sa odabranim ponuditeljem na razdoblje dok traje EU Projekt „Povratak u samostalnost“.

 

Cijenjene ponude sa obveznom naznakom „Ponuda za najam stana – ne otvaraj“ molimo dostavite  najkasnije do 23.03.2023. na adresu:

 

Dom za odrasle osobe Trogir

Tina Ujevića 11

  21220 Trogir

 

medicinska-sestra-shutter

Natječaj za medicinsku sestru/tehničar

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos :

 1. Stručni radnik II. vrste-medicinska sestra/tehničar (m/ž) – jedan izvršitelj/ica, rad na neodređeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad tri mjeseca,

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva,

 • - položen stručni ispit,
 • - odobrenje za samostalan rad,
 • - poznavanje rada na računalu,
 • - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 1. a) životopis
 2. b) preslik diplome završenog preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija sestrinstva,
 3. c) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
 4. d) potvrdu o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,
 5. e) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 6. f) preslik odobrenja za samostalan rad
 7. g) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat m/ž koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N. 33/92,77/92,27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. st.1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dužan je dostaviti dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.

Poveznica na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 48. stavka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze iz članka 49. citiranog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike hrvatske

https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843, a dodatne informacije i na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Alljavanju-%20Zakon%20%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Dom za odrasle osobe Trogir koristiti će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se putem pošte ili osobno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, »Za natječaj – stručni radnik II. vrste-medicinska sestra-tehničar «.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Dom za odrasle osobe Trogir

download

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja II dio

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Upravno vijeće

Klasa:550-00/22-01/780

Ur br:2184-9922-22-1

Trogir, 01.09.2022.g.                                                                                                                                                                                

                                     

Predmet: Objava raspisivanja natječaja za izbor i

imenovanje ravnatelja Doma za odrasle osobe Trogir,

– tekst, dostavlja se

“Temeljem članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 204. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 18/22) te članka 38. Statuta Doma za odrasle osobe Trogir, Upravno vijeće Doma temeljem svoje Odluke od 01.09.2022.g. raspisuje i objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja m/ž

Doma za odrasle osobe Trogir

 

Za ravnatelja/ravnateljicu doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete (prema uvjetima iz čl. 205. Zakona o socijalnoj skrbi):

 1. završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti
 2. najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
 3. nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. 18/22).
 4. kandidat mora imati hrvatsko državljanstvo

Ravnatelja/icu Doma za odrasle osobe Trogir imenuje Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Trogir na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, na mandat od četiri godine.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu Doma za odrasle osobe Trogir  sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu, na vrijeme od četiri godine.

Ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja/icu.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti izvornik ili ovjerenu presliku:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu)

– dokaz o radnom stažu sukladno stavku 1. podstavku 2. članka 205. Zakona o socijalnoj skrbi i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO),

– potvrda poslodavca o poslovima koje je radnik/ca obavljao

– dokaz o hrvatskom državljanstvu

– uvjerenje nadležnog suda o da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije       od 30 dana)

– životopis

– program rada za mandatno razdoblje.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir s naznakom “Upravno vijeće – natječaj za ravnatelja – ne otvaraj

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat m/ž koji poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N. 33/92,77/92,27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. st.1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dužan je dostaviti dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.

Poveznica na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 48. stavka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze iz članka 49. citiranog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike hrvatske

https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843, a dodatne informacije i na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Alljavanju-%20Zakon%20%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Dom za odrasle osobe Trogir koristiti će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka.

Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku iskoristiti svoje pravo te u cijelosti ili djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku sukladno članku 41. stavak 3. Zakona o ustanovama.

 

Zamjenica predsjednice

Upravnog vijeća:

                                                                                         Ivana Uvalić, dipl.kineziolog

 

download

Odluka o poništenju natječaja za imenovanja ravnatelja 2022

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Upravno vijeće

 Klasa: 550-00/22-01/765

Ur.br.: 2184-9922-22-1

Trogir, 26.08.2022.g.

Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Trogir na svojoj sjednici dana 26.08.2022.g. donosi:

 

 

 

 O  D  L  U  K  U

o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

 

 

I

 

 

Poništava se raspisani natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Trogir.

 

II

 

Natječaj je objavljen putem Hrvatskog zavoda  za zapošljavanje, na web-stranicama odnosno na oglasnoj ploči ustanove i Hrvatskog zavoda  za zapošljavanje te u „Narodnim novinama“ dana 24.08.2022.g.

 

III

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

                                                                                  Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                                   Katica Brkan, bacc.oec.

 

 

download

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Upravno vijeće

Klasa:550-00/22-01/737

Ur br:2184-9922-22-1

Trogir, 11.08.2022.g.

                                                            

Predmet: Objava raspisivanja natječaja za izbor i  imenovanje ravnatelja Doma za odrasle osobe Trogir,

– tekst, dostavlja se

 

“Temeljem članaka 39., 40., 41. i 42. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članaka 204., 205. i 206. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 18/22) i članka 38. Statuta Doma za odrasle osobe Trogir, Upravno vijeće Doma temeljem svoje Odluke od 11.08.2022.g. raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Doma za odrasle osobe Trogir

 

Za ravnatelja/ravnateljicu doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete (prema uvjetima iz čl. 205. Zakona o socijalnoj skrbi):

 

 1. završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti
 2. najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
 3. nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. ovoga Zakona.
 4. kandidat mora imati hrvatsko državljanstvo

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Trogir će s izabranim kandidatom/kandidatkinjom za radno mjesto ravnatelja, nakon donošenja odluke o imenovanju, sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine.

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti izvornik ili ovjerenu presliku:

 

– diplomu o stručnoj spremi

– potvrdu o radnom stažu ( potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji ) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– potvrda poslodavca o poslovima koje je radnik/ca obavljao

– dokaz o hrvatskom državljanstvu

– uvjerenje o nekažnjavanju i da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana

– životopis

– program rada za mandatno razdoblje.

 

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web. stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir s naznakom “Upravno vijeće – natječaj za ravnatelja – ne otvaraj “ u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama .

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

 Katica Brkan, bacc.oec.

 

medicinska-sestra-shutter

Natječaj za medicinsku sestru/tehničar

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos :

 1. Medicinska sestra/tehničar (m/ž) – jedan izvršitelj/ica, rad na neodređeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad dva mjeseca,

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara,

 • - položen stručni ispit,
 • - odobrenje za samostalan rad,
 • - poznavanje rada na računalu,
 • - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

a) životopis

 1. b) preslik svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju,
 2. c) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
 3. d) potvrdu o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,
 4. e) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 5. f) preslik odobrenja za samostalan rad
 6. g) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se putem pošte ili osobno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, »Za natječaj – administrativni referent«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Dom za odrasle osobe Trogir

druzenje-korisnika-u-organiziranom-stanovanju3

Natječaj za administrativnog referenta u organiziranom stanovanju

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos :

Administrativni referent (m/ž) – jedan izvršitelj, rad na određeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad tri mjeseca,

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog ili društvenog usmjerenja,

 • - jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • - samostalna upotreba računala,
 • - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 • a) životopis
 • b) preslik svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju,
 • c) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
 • d) potvrdu o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,
 • e) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 • f) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf .

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, »Za natječaj – administrativni referent«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Dom za odrasle osobe Trogir

download

Natječaj za zastupnika u organiziranom stanovanju (rad na određeno)

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos :

Stručnog radnika I. vrste – zastupnika u organiziranom stanovanju (m/ž) – jedan izvršitelj, rad na određeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od šest mjeseci.

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti,        socijalnog rada ili psihologije,

 • - položen stručni ispit,
 • - položen vozački ispit B kategorije
 • - samostalna upotreba računala
 • - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 1. a) životopis
 2. b) diplomu ili ovjereni preslik diplome,
 3. c) domovnicu ili ovjereni preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice
 4. d) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 5. e) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.
 6. f) potvrdu o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf .

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, »Za natječaj – zastupnik«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Dom za odrasle osobe Trogir

download

Natječaj za zastupnika u organiziranom stanovanju (zamjena za bolovanje)

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos :

Stručnog radnika I. vrste – zastupnika u organiziranom stanovanju (m/ž) – jedan izvršitelj, rad na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje.

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti,        socijalnog rada ili psihologije,

 • - položen stručni ispit,
 • - položen vozački ispit B kategorije
 • - samostalna upotreba računala
 • - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 1. a) životopis
 2. b) diplomu ili ovjereni presliku diplome,
 3. c) domovnicu ili ovjereni presliku domovnice ili presliku osobne iskaznice
 4. d) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 5. e) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, »Za natječaj – zastupnik«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Dom za odrasle osobe Trogir

druzenje-korisnika-u-organiziranom-stanovanju3

Natječaj za asistenta u organiziranom stanovanju

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos :

 1. Asistent u organiziranom stanovanju (m/ž) – jedan izvršitelj, rad na određeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca.

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – osnovnoškolsko obrazovanje,

 • - tečaj za njegu,
 • - jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 1. a) životopis
 2. b) preslik svjedodžbe osnovne škole i položenom tečaju za njegovateljicu,
 3. c) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
 4. d) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 5. e) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.
 6. f) potvrdu o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Branitelji prednost pri zapošljavanju

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, »Za natječaj – asistent«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Dom za odrasle osobe Trogir