img-20190730-wa0023

Posjeta volonterske udruge iz Nizozemske

Ovaj tjedan Dom za odrasle osobe Trogir su posjetile volonterke iz udruge JOSKO iz Nizozemske i provele sedam dana volontirajući u našoj ustanovi.

 

Aktivnosti koje su volonterke provodile bile su uglavnom društveno-zabavnog tipa, a osmišljavali smo ih u skladu sa željama i mogućnostima naših korisnika. Najčešće zastupljene aktivnosti bile su društvene igre, ples, pjevanje i izrada crteža i slika.

Dolazak volontera pozitivno utječe na naše korisnike, koji su već navikli da volonteri dolaze tijekom ljetnih mjeseci i željno ih iščekuju. Iako postoji određena jezična barijera, interakcija između naših korisnika i volontera bude iznimno srdačna. Naime, pristupačnost, mladost i energija koju donose volonteri uljepšava svakodnevnicu naših korisnika i djeluje motivirajuće na naše korisnike.

klasicna-spavaca-soba

Poziv za dostavu ponude – za nabavu namještaja

DOM  ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Tina Ujevića 11, Trogir

 

Klasa:550-00/19-01/479

Ur.br:534-01-03-19-1

 

Trogir, 19. lipnja 2019.g.

 

Naručitelj Dom za odrasle osobe Trogir započinje postupak za nabavu namještaja za potrebe korisnika, evidencijski broj nabave 4 /19, te Vam upućuje

 

                                               POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

 

 

Ovaj postupak Naručitelj provodi sukladno čl.15. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16) i Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Doma za odrasle osobe Trogir (Kl: 550-00/18-00/352, Ur.br: 534-01-1) od 20. lipnja 2018.g.

 

  1. Podaci o naručitelju

Naziv: Dom za odrasle osobe Trogir

Sjedište: Tina Ujevića 11, 21220 Trogir

OIB: 50259535567

e-mail: korisnik534@mdomsp.hr

fax: 021/796-439

tel: 021/881-522, 885-203

 

  1. Podaci o predmetu nabave:

Naziv predmeta nabave: Namještaj

Opis: Predmet nabave je namještaj za opremanje soba za smještaj korisnika – kreveti, ormari i noćni ormarići, prema traženim uvjetima određenim tehničkom specifikacijom i pozivnom dokumentacijom koje su sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponude.

U cijenu ponude moraju biti uključeni dostava i montaža opreme na mjestu isporuke.

Procijenjena vrijednost nabave: 198.000,00 kn bez PDV-a.

Mjesto i vrijeme isporuke: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220  Trogir, isporuka u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, u vremenu od 07.00 do 13.00 sati

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

Plaćanje: u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa

 

  1. Podaci o ugovoru:

Nakon zaprimanja suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na provedeni postupak nabave, donosi se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i zaključuje se Ugovor.

Sastavni dio Ugovora čine troškovnik sa specifikacijom i ponudbeni list koji se nalaze u prilogu ovog Poziva.

 

  1. Razlozi isključenja ponuditelja:

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Dokaz: potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

 

  1. Obvezni sadržaj ponude:

–  Ponudbeni list (prilog 1) – ispunjen, ovjeren i potpisan od ovlaštene osobe

  • Troškovnik (prilog 2) – ispunjen, ovjeren i potpisan od ovlaštene osobe
  • Potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana otvaranja ponuda
  • Dostava uzoraka uz ponudu do isteka roka za dostavu ponuda
  1. Dostava ponude:

Ponude se dostavljaju poštom ili neposredno na adresu Naručitelja:

 

Dom za odrasle osobe Trogir

Tina Ujevića 11, 21220 Trogir

 

Pisana ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj se upisuje: naziv naručitelja, naziv ponuditelja, naziv predmeta nabave i naznaka „ne otvaraj“.

Rok za dostavu ponude je 24. lipnja 2019.g. do 13.00 h.

 

 

 

Ravnatelj:

 

mr.sc. Nenad Belas

 

klasicna-spavaca-soba

Poziv za dostavu ponude – za nabavu namještaja

Poziv za dostavu ponude

 

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Tina Ujevića 11

21220 Trogir

 

Klasa: 550-00/19-01/256

Ur. broj: 534-01-03-19-1

 

Trogir, 28.03.2019.g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Poziv za dostavu ponude

 

 

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za nabavu namještaja.

Naziv i opis proizvoda navedeni su u troškovniku koji je sastavni dio poziva za nadmetanje.

Isporuka artikala je 15 dana od dana obavijesti izabranog ponuđača.

Dezen po izboru naručitelja.

            Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave na internetskoj stranici na adresu:

            DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

            TINA UJEVIĆA 11, 21220 TROGIR

 

 

 

 

                                                                                               Ravnatelj:

                                                                                               mr.sc. Nenad Belas

baner_najam850

Poziv za dostavu ponuda za najam stambenih jedinica 22.03.2019

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA  ZA NAJAM STAMBENIH JEDINICA

 

Dom za odrasle osobe Trogir poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponuda za najam stambenih jedinica.

Dom Trogir u svrhu pružanja usluge organiziranog stanovanja uz podršku, traži ukupno 2 (dvije) stambene jedinice za najam na području Trogira i to dvije dvosobne (sa dvije spavaće sobe) stambene jedinice. Stambene jedinice moraju ispunjavati uvjete prostora za pružanje usluga organiziranog stanovanja sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (N.N. br. 40/14. i 66/15).

Obilazak lokacije je obvezan  prije donošenja odluke.

Ponude se mogu dostaviti za jednu ili više jedinica istovremeno.

Ponudbeni listovi za sastavljanje ponude mogu se preuzeti na web stranici Doma Trogir ili u uredu Doma na adresi Tina Ujevića 11, Trogir.

Uz popunjeni Ponudbeni list dostavljaju se i slijedeći dokumenti:

–     Dokaz o vlasništvu (vlasnički i posjedovni list)

–     Preslika osobne iskaznice za fizičku osobu, odnosno izvod iz sudskog registra za pravnu osobu (ne stariji od 6 mjeseci).

–    Potvrda iz Porezne uprave da najmodavac nema dugovanja prema RH po osnovi javnih davanja

Ugovor o najmu sklapa se sa odabranim ponuditeljem na razdoblje od 3 (tri) godine.

Cijenjene ponude sa obveznom naznakom „Ponuda za najam – ne otvaraj“ molimo dostavite  najkasnije do 29.03.2019. na adresu:

 

Dom za odrasle osobe Trogir
Tina Ujevića 11
21220 Trogir

Ponudbeni list

baner_najam850

Poziv za dostavu ponuda za najam stambenih jedinica 03/2019

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA  ZA NAJAM STAMBENIH JEDINICA

 

Dom za odrasle osobe Trogir poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponuda za najam stambenih jedinica.

Dom Trogir u svrhu pružanja usluge organiziranog stanovanja uz podršku, traži ukupno 2 (dvije) stambene jedinice za najam na području Trogira i to dvije dvosobne (sa dvije spavaće sobe) stambene jedinice. Stambene jedinice moraju ispunjavati uvjete prostora za pružanje usluga organiziranog stanovanja sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (N.N. br. 40/14. i 66/15).

Obilazak lokacije je obvezan  prije donošenja odluke.

Ponude se mogu dostaviti za jednu ili više jedinica istovremeno.

Ponudbeni listovi za sastavljanje ponude mogu se preuzeti na web stranici Doma Trogir ili u uredu Doma na adresi Tina Ujevića 11, Trogir.

Uz popunjeni Ponudbeni list dostavljaju se i slijedeći dokumenti:

–     Dokaz o vlasništvu (vlasnički i posjedovni list)

–     Preslika osobne iskaznice za fizičku osobu, odnosno izvod iz sudskog registra za pravnu osobu (ne stariji od 6 mjeseci).

–    Potvrda iz Porezne uprave da najmodavac nema dugovanja prema RH po osnovi javnih davanja

Ugovor o najmu sklapa se sa odabranim ponuditeljem na razdoblje od 3 (tri) godine.

Cijenjene ponude sa obveznom naznakom „Ponuda za najam – ne otvaraj“ molimo dostavite  najkasnije do 15.03.2019. na adresu:

 

Dom za odrasle osobe Trogir
Tina Ujevića 11
21220 Trogir

Ponudbeni list

dav

Kupovina novog sterilizatora

Zahvaljujući donaciji županije Splitsko-dalmatinske Domu za odrasle osobe Trogir omogućena je kupovina sterilizatora Autoklav Ningbo STE-B180 namijenjenog steriliziranju medicinskih kompresa i instrumenata. Ovim uređajem, čija je vrijednost 22.500 kn zamijenjen je uređaj star 36 godina, a koji nije bio u funkciji nekoliko godina. Djelatnici  Doma za odrasle osobe zahvalni su županiji i županu Blaženku Bobanu na donaciji koja je omogućila kupovinu ovog uređaja kojim će se povećati kvaliteta skrbi i njege naših korisnika.