spit-5315879

Natječaj za njegovatelj/ica

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos :

Njegovatelj/ica (m/ž) – 3 (tri) izvršitelj/ica, rad na neodređeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od jednog mjeseca,

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – osnovnoškolsko obrazovanje,

– položen tečaj za njegovatelja/icu,

– dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 

 1. a) zamolba
 2. b) životopis
 3. c) preslik svjedodžbe o završenom osnovnoškolskom obrazovanju
 4. d) preslik svjedodžbe o završenom tečaju za njegovatelja/icu
 5. e) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
 6. f) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 7. g) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec, tj. dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod spomenutog poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat koja se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine# br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. stavak 2. navedenog Zakona. Dokazom o invaliditetu, u smislu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine” broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine” broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene u članku 49. navedenog Zakona.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Alljavanju-%20Zakon%20%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za prijavu na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Domu za odrasle osobe Trogir neposredno ili poštom preporučenom pošiljkom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati

Prijavom na natječaj kandidat daje Domu za odrasle osobe Trogir privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovog natječaja te dokumentacije dostavljene s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu za objavu informacije o izabranoj i imenovanoj osobi koja se objavljuje na internetskoj stranici Doma za odrasle osobe Trogir, a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj natječaj. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu se izdati potvrda.

Dom za odrasle osobe Trogir prije izbora kandidata zadržava pravo provođenja intervjua s kandidatima koji ispunjavaju formalno pravne uvjete iz javnog natječaja.

Napomena: dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će po službenoj dužnosti Dom za odrasle osobe Trogir.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

 

Odabrani kandidat/kinja prije potpisivanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme obvezan je dostaviti na uvid izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata,

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 45 (četrdeset pet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sukladno članku 41. stavku 3. Zakona o ustanovama.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/0869/17), na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

 

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, „Za natječaj – Njegovatelj/ica (m/ž) “.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Dom za odrasle osobe Trogir

MRMSOSP_logo_v

Nagrada udomiteljima – Javni poziv

Poštovani,

na web stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (https://mrosp.gov.hr) objavljen Javni poziv za dodjelu nagrada udomiteljima za izuzetne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva u 2024. godini.

Poziv je objavljen 6. svibnja 2024. godine na naslovnoj stranici i pod rubrikom Ostali natječaji, pozivi i odluke. Otvoren je 15 dana od dana objave odnosno do 22.  svibnja 2024. godine.

Pozivu i obrascima za prijavu možete pristupiti i putem linka:

Javni poziv za prikupljanje inicijativa za dodjelu nagrada udomiteljima za uspjehe u obavljanju udomiteljstva u 2024. godini

kjhkuu

Natječaj za pomoćni radnik bez kvalifikacije u sustavu s posebnim uvjetima rada / Pomoćni radnik u kuhinji (m/ž)

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos :

 1. Pomoćni radnik bez kvalifikacije u sustavu s posebnim uvjetima rada / Pomoćni radnik u kuhinji (m/ž) – 1 izvršitelj, rad na neodređeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od jedan mjesec,

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – osnovnoškolsko obrazovanje,

– dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 1. a) zamolba
 2. b) životopis
 3. c) preslik svjedodžbe o završenom osnovnoškolskom obrazovanju
 4. d) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
 5. e) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 6. f) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod spomenutog poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat koja se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine# br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. stavak 2. navedenog Zakona. Dokazom o invaliditetu, u smislu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju koji se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine” broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine” broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene u članku 49. navedenog Zakona.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Alljavanju-%20Zakon%20%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,2/94,76/94,108/95,  i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za prijavu na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Domu za odrasle osobe Trogir neposredno ili poštom preporučenom pošiljkom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati

Prijavom na natječaj kandidat daje Domu za odrasle osobe Trogir privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovog natječaja te dokumentacije dostavljene s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu za objavu informacije o izabranoj i imenovanoj osobi koja se objavljuje na internetskoj stranici Doma za odrasle osobe Trogir, a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj natječaj. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu se izdati potvrda.

Dom za odrasle osobe Trogir prije izbora kandidata zadržava pravo provođenja intervjua s kandidatima koji ispunjavaju formalno pravne uvjete iz javnog natječaja.

Napomena: dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će po službenoj dužnosti Dom za odrasle osobe Trogir.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

Odabrani kandidat/kinja prije potpisivanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme obvezan je dostaviti na uvid izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata,

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 45 ( četrdeset pet ) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sukladno članku 41. stavku 3. Zakona o ustanovama.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, „Za natječaj – Pomoćni radnik bez kvalifikacije u sustavu s posebnim uvjetima rada / Pomoćni radnik u kuhinji (m/ž) “.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Dom za odrasle osobe Trogir

 

download

Natječaj za računovodstveni referent – financijski knjigovođa (m/ž)

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos :

 1. Računovodstveni referent – financijski knjigovođa (m/ž) – 1 izvršitelj, rad na neodređeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od dva mjeseca,

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja,

 • - jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • - samostalna upotreba računala,
 • - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 1. a) zamolba
 2. b) životopis
 3. c) preslik svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju
 4. d) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
 5. e) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 6. f) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.

2. Asistent u organiziranom stanovanju (m/ž) – 2 izvršitelja, rad na neodređeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od jedan mjesec.

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – osnovnoškolsko obrazovanje,

 • tečaj za njegu,
 • dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 1. a) zamolba
 2. b) životopis
 3. c) preslik svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
 4. d) preslik svjedodžbe o položenom tečaju za njegovatelja/icu,
 5. e) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
 6. f) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 7. g) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod spomenutog poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat koja se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine# br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. stavak 2. navedenog Zakona. Dokazom o invaliditetu, u smislu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju koji se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine” broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine” broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene u članku 49. navedenog Zakona.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Alljavanju-%20Zakon%20%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,2/94,76/94,108/95,  i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za prijavu na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Domu za odrasle osobe Trogir neposredno ili poštom preporučenom pošiljkom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati

Prijavom na natječaj kandidat daje Domu za odrasle osobe Trogir privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovog natječaja te dokumentacije dostavljene s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu za objavu informacije o izabranoj i imenovanoj osobi koja se objavljuje na internetskoj stranici Doma za odrasle osobe Trogir, a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj natječaj. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu se izdati potvrda.

Dom za odrasle osobe Trogir prije izbora kandidata zadržava pravo provođenja intervjua s kandidatima koji ispunjavaju formalno pravne uvjete iz javnog natječaja.

Napomena: dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će po službenoj dužnosti Dom za odrasle osobe Trogir.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

Odabrani kandidat/kinja prije potpisivanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme obvezan je dostaviti na uvid izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata,

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 45 ( četrdeset pet ) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sukladno članku 41. stavku 3. Zakona o ustanovama.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, „Za natječaj – računovodstveni referent – financijski knjigovođa“ ili „Za natječaj – asistent“.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

 

Dom za odrasle osobe Trogir

 

druzenje-korisnika-u-organiziranom-stanovanju3

Natječaj za višeg asistenta i asistenta u organiziranom stanovanju

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos :

 1. Viši asistent u organiziranom stanovanju (m/ž) – 10 izvršitelja, rad na neodređeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca,

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – srednjoškolsko obrazovanje,

 • - tečaj za njegu,
 • - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 1. a) zamolba
 2. b) životopis
 3. c) preslik svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju
 4. d) preslik svjedodžbe o položenom tečaju za njegovatelja/icu,
 5. e) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
 6. f) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 7. g) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.
 1. Asistent u organiziranom stanovanju (m/ž) – 2 izvršitelja, rad na neodređeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca.

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – osnovnoškolsko obrazovanje,

 • - tečaj za njegu,
 • - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

a) zamolba

 1. b) životopis
 2. c) preslik svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
 3. d) preslik svjedodžbe o položenom tečaju za njegovatelja/icu,
 4. e) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
 5. f) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 6. g) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod spomenutog poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat koja se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine# br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. stavak 2. navedenog Zakona. Dokazom o invaliditetu, u smislu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju koji se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine” broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine” broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene u članku 49. navedenog Zakona.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Alljavanju-%20Zakon%20%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,2/94,76/94,108/95,  i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za prijavu na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Domu za odrasle osobe Trogir neposredno ili poštom preporučenom pošiljkom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati

Prijavom na natječaj kandidat daje Domu za odrasle osobe Trogir privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovog natječaja te dokumentacije dostavljene s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu za objavu informacije o izabranoj i imenovanoj osobi koja se objavljuje na internetskoj stranici Doma za odrasle osobe Trogir, a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj natječaj. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu se izdati potvrda.

Dom za odrasle osobe Trogir prije izbora kandidata zadržava pravo provođenja intervjua s kandidatima koji ispunjavaju formalno pravne uvjete iz javnog natječaja.

Napomena: dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će po službenoj dužnosti Dom za odrasle osobe Trogir.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

 

Odabrani kandidat/kinja prije potpisivanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme obvezan je dostaviti na uvid izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata,

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 45 ( četrdeset pet ) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sukladno članku 41. stavku 3. Zakona o ustanovama.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

 

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, „Za natječaj – viši asistent“ ili „Za natječaj – asistent“.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Dom za odrasle osobe Trogir

download

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Upravno vijeće

KLASA: 550-00/23-01/647

UR.BROJ: 2184-9922-23-1

 

Trogir, 29.08.2023.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine. br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članaka 204.i 205. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), te članka 38. Statuta Doma za odrasle osobe Trogir, Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Trogir, temeljem Odluke donesene na sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2023. godine, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Trogir

 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, politologije, novinarstva, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja predškolske djece, učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti,
 • najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
 • nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)
 • nepostojanje zapreka iz članka 39 stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
 • hrvatsko državljanstvo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Trogir, uz prethodnu sugtasnost ministra Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Domom za odrasle osobe Trogir ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj, kandidati trebaju priložiti presliku:

 • diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrde ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu u propisanom akademskom zvanju i stupnju ( npr: ugovor o radu, potvrdu poslodavca, rješenje o rasporedu)
 • dokaza o hrvatskom državljanstvu ( domovnica, važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica)
 • izvoda iz matične knjige rođenih
 • elektroničkog zapisa odnosno potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje su vidljivi podaci o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja/e radna knjižica)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci u trenutku podnošenja molbe
 • izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
 • životopis, vlastoručno potpisan.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod spomenutog poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat koja se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine# br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. stavak 2. navedenog Zakona. Dokazom o invaliditetu, u smislu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju koji se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine” broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine” broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene u članku 49. navedenog Zakona.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Alljavanju-%20Zakon%20%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,2/94,76/94,108/95,  i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za prijavu na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Domu za odrasle osobe Trogir neposredno ili poštom preporučenom pošiljkom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati

Prijavom na natječaj kandidat daje Domu za odrasle osobe Trogir privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovog natječaja te dokumentacije dostavljene s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu za objavu informacije o izabranoj i imenovanoj osobi koja se objavljuje na internetskoj stranici Doma za odrasle osobe Trogir, a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj natječaj. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu se izdati potvrda.

Upravno vijeće prije izbora kandidata zadržava pravo provođenja intervjua s kandidatima koji ispunjavaju formalno pravne uvjete iz javnog natječaja.

Napomena: dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će po službenoj dužnosti Dom za odrasle osobe Trogir.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

 

Odabrani kandidat/kinja prije potpisivanja ugovora o radu na određeno vrijeme obvezan je dostaviti na uvid izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata,

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 45 ( četrdeset pet ) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sukladno članku 41.stavku 3. Zakona o ustanovama.

Prijave dostaviti na adresu: Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Trogir, Ul. Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja“.

Dom za odrasle osobe Trogir

Predsjednica Upravnog vijeća

Sanja Žderić Polutnik

 

spit-5315879

Natječaj za njegovatelj/ica

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos :

 1. Njegovatelj/ica – jedan izvršitelj, rad na neodređeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od jednog mjeseca.

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti: –  završeno osnovnoškolsko obrazovanje,

–  položen tečaj za njegu,

– dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 1. a) životopis
 2. b) dokaz o obrazovanju,
 3. c) domovnicu ili preslik osobne iskaznice
 4. d) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 5. e) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat m/ž koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N. 33/92,77/92,27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. st.1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dužan je dostaviti dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.

Poveznica na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 48. stavka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze iz članka 49. citiranog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike hrvatske

https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843, a dodatne informacije i na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Alljavanju-%20Zakon%20%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Dom za odrasle osobe Trogir koristiti će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se putem pošte ili osobno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, »Za natječaj – medicinska sestra-tehničar «.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Dom za odrasle osobe Trogir

download

Natječaj za zastupnika u organiziranom stanovanju (rad na određeno)

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos :

Stručnog radnika I. vrste – zastupnika u organiziranom stanovanju (m/ž) – jedan izvršitelj, rad na određeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od šest mjeseci.

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti,        socijalnog rada ili psihologije,

 • - položen stručni ispit,
 • - položen vozački ispit B kategorije
 • - samostalna upotreba računala
 • - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 

 1. a) životopis
 2. b) diplomu ili ovjereni preslik diplome,
 3. c) preslik odobrenja za samostalan rad
 4. d) domovnicu ili preslik osobne iskaznice
 5. e) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 6. f) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.
 7. g) potvrdu o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat m/ž koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N. 33/92,77/92,27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. st.1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dužan je dostaviti dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.

 

Poveznica na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 48. stavka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze iz članka 49. citiranog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike hrvatske

https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843, a dodatne informacije i na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Alljavanju-%20Zakon%20%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

 

Dom za odrasle osobe Trogir koristiti će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka.

 

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, »Za natječaj – zastupnik«.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

 

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Dom za odrasle osobe Trogir

medicinska-sestra-shutter

Natječaj za medicinsku sestru/tehničar

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos :

 1. Medicinska sestra/tehničar (m/ž) – jedan izvršitelj/ica, rad na neodređeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad dva mjeseca,

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara,

 • - položen stručni ispit,
 • - odobrenje za samostalan rad,
 • - poznavanje rada na računalu,
 • - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 1. a) životopis
 2. b) preslik svjedodžbe završenog srednjoškolskog obrazovanja za medicinsku sestru/tehničara,
 3. c) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
 4. d) potvrdu o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,
 5. e) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 6. f) preslik odobrenja za samostalan rad
 7. g) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat m/ž koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N. 33/92,77/92,27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. st.1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dužan je dostaviti dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.

Poveznica na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 48. stavka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze iz članka 49. citiranog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike hrvatske

https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843, a dodatne informacije i na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Alljavanju-%20Zakon%20%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Dom za odrasle osobe Trogir koristiti će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se putem pošte ili osobno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, »Za natječaj – medicinska sestra-tehničar «.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Dom za odrasle osobe Trogir

baner_najam850

Poziv za dostavu ponuda za najam stambenih jedinica 15.03.2023

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA  ZA NAJAM STAMBENIH JEDINICA

 

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Tina Ujevića 11, Trogir

 

Klasa: 550-00/23-01/214

Ur.br: 534-01-03-23-1

 

Trogir, 15.03.2023.godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA NAJAM STAMBENIH JEDINICA

 

 

Dom za odrasle osobe Trogir poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponuda za najam stambenih jedinica.

Dom Trogir u svrhu pružanja usluge organiziranog stanovanja uz podršku, traži ukupno 2 (dvije) dvosobne stambene jedinice za najam na području Trogira.

Stambene jedinice moraju ispunjavati uvjete prostora za pružanje usluga organiziranog stanovanja sukladno Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22).

Obilazak lokacije je obvezan  prije donošenja odluke.

Ponude se mogu dostaviti za jednu ili više jedinica istovremeno.

Ponudbeni listovi za sastavljanje ponude mogu se preuzeti na web stranici Doma Trogir.

Uz popunjeni Ponudbeni list dostavljaju se i slijedeći dokumenti:

 

–     Dokaz o vlasništvu (vlasnički i posjedovni list)

–     Preslika osobne iskaznice za fizičku osobu, odnosno

–    Izvod iz sudskog registra za pravnu osobu (ne stariji od 6 mjeseci).

–    Potvrda iz Porezne uprave da najmodavac nema dugovanja prema RH po      osnovi javnih davanja

 

Ugovor o najmu sklapa se sa odabranim ponuditeljem na razdoblje dok traje EU Projekt „Povratak u samostalnost“.

 

Cijenjene ponude sa obveznom naznakom „Ponuda za najam stana – ne otvaraj“ molimo dostavite  najkasnije do 23.03.2023. na adresu:

 

Dom za odrasle osobe Trogir

Tina Ujevića 11

  21220 Trogir