download

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Upravno vijeće

KLASA: 550-00/23-01/647

UR.BROJ: 2184-9922-23-1

 

Trogir, 29.08.2023.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine. br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članaka 204.i 205. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), te članka 38. Statuta Doma za odrasle osobe Trogir, Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Trogir, temeljem Odluke donesene na sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2023. godine, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Trogir

 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, politologije, novinarstva, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja predškolske djece, učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti,
 • najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
 • nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)
 • nepostojanje zapreka iz članka 39 stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
 • hrvatsko državljanstvo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Trogir, uz prethodnu sugtasnost ministra Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Domom za odrasle osobe Trogir ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj, kandidati trebaju priložiti presliku:

 • diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrde ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu u propisanom akademskom zvanju i stupnju ( npr: ugovor o radu, potvrdu poslodavca, rješenje o rasporedu)
 • dokaza o hrvatskom državljanstvu ( domovnica, važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica)
 • izvoda iz matične knjige rođenih
 • elektroničkog zapisa odnosno potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje su vidljivi podaci o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja/e radna knjižica)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci u trenutku podnošenja molbe
 • izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
 • životopis, vlastoručno potpisan.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod spomenutog poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat koja se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine# br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. stavak 2. navedenog Zakona. Dokazom o invaliditetu, u smislu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju koji se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine” broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine” broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene u članku 49. navedenog Zakona.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Alljavanju-%20Zakon%20%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,2/94,76/94,108/95,  i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za prijavu na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Domu za odrasle osobe Trogir neposredno ili poštom preporučenom pošiljkom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati

Prijavom na natječaj kandidat daje Domu za odrasle osobe Trogir privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovog natječaja te dokumentacije dostavljene s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu za objavu informacije o izabranoj i imenovanoj osobi koja se objavljuje na internetskoj stranici Doma za odrasle osobe Trogir, a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj natječaj. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu se izdati potvrda.

Upravno vijeće prije izbora kandidata zadržava pravo provođenja intervjua s kandidatima koji ispunjavaju formalno pravne uvjete iz javnog natječaja.

Napomena: dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će po službenoj dužnosti Dom za odrasle osobe Trogir.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

 

Odabrani kandidat/kinja prije potpisivanja ugovora o radu na određeno vrijeme obvezan je dostaviti na uvid izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata,

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 45 ( četrdeset pet ) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sukladno članku 41.stavku 3. Zakona o ustanovama.

Prijave dostaviti na adresu: Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Trogir, Ul. Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja“.

Dom za odrasle osobe Trogir

Predsjednica Upravnog vijeća

Sanja Žderić Polutnik