druzenje-korisnika-u-organiziranom-stanovanju3

Natječaj za asistenta u organiziranom stanovanju

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos :

  1. Asistent u organiziranom stanovanju (m/ž) – jedan izvršitelj, rad na određeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca.

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – osnovnoškolsko obrazovanje,

  • - tečaj za njegu,
  • - jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

  1. a) životopis
  2. b) preslik svjedodžbe osnovne škole i položenom tečaju za njegovateljicu,
  3. c) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
  4. d) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
  5. e) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.
  6. f) potvrdu o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Branitelji prednost pri zapošljavanju

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, »Za natječaj – asistent«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Dom za odrasle osobe Trogir