download

Natječaj za zastupnika u organiziranom stanovanju (zamjena za bolovanje)

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos :

Stručnog radnika I. vrste – zastupnika u organiziranom stanovanju (m/ž) – jedan izvršitelj, rad na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje.

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti,        socijalnog rada ili psihologije,

  • - položen stručni ispit,
  • - položen vozački ispit B kategorije
  • - samostalna upotreba računala
  • - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

  1. a) životopis
  2. b) diplomu ili ovjereni presliku diplome,
  3. c) domovnicu ili ovjereni presliku domovnice ili presliku osobne iskaznice
  4. d) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
  5. e) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, »Za natječaj – zastupnik«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Dom za odrasle osobe Trogir