download

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja II dio

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Upravno vijeće

Klasa:550-00/22-01/780

Ur br:2184-9922-22-1

Trogir, 01.09.2022.g.                                                                                                                                                                                

                                     

Predmet: Objava raspisivanja natječaja za izbor i

imenovanje ravnatelja Doma za odrasle osobe Trogir,

– tekst, dostavlja se

“Temeljem članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 204. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 18/22) te članka 38. Statuta Doma za odrasle osobe Trogir, Upravno vijeće Doma temeljem svoje Odluke od 01.09.2022.g. raspisuje i objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja m/ž

Doma za odrasle osobe Trogir

 

Za ravnatelja/ravnateljicu doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete (prema uvjetima iz čl. 205. Zakona o socijalnoj skrbi):

  1. završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti
  2. najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
  3. nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. 18/22).
  4. kandidat mora imati hrvatsko državljanstvo

Ravnatelja/icu Doma za odrasle osobe Trogir imenuje Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Trogir na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, na mandat od četiri godine.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu Doma za odrasle osobe Trogir  sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu, na vrijeme od četiri godine.

Ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja/icu.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti izvornik ili ovjerenu presliku:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu)

– dokaz o radnom stažu sukladno stavku 1. podstavku 2. članka 205. Zakona o socijalnoj skrbi i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO),

– potvrda poslodavca o poslovima koje je radnik/ca obavljao

– dokaz o hrvatskom državljanstvu

– uvjerenje nadležnog suda o da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije       od 30 dana)

– životopis

– program rada za mandatno razdoblje.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir s naznakom “Upravno vijeće – natječaj za ravnatelja – ne otvaraj

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat m/ž koji poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N. 33/92,77/92,27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. st.1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dužan je dostaviti dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.

Poveznica na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 48. stavka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze iz članka 49. citiranog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike hrvatske

https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843, a dodatne informacije i na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Alljavanju-%20Zakon%20%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Dom za odrasle osobe Trogir koristiti će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka.

Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku iskoristiti svoje pravo te u cijelosti ili djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku sukladno članku 41. stavak 3. Zakona o ustanovama.

 

Zamjenica predsjednice

Upravnog vijeća:

                                                                                         Ivana Uvalić, dipl.kineziolog