download

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Upravno vijeće

Klasa:550-00/22-01/737

Ur br:2184-9922-22-1

Trogir, 11.08.2022.g.

                                                            

Predmet: Objava raspisivanja natječaja za izbor i  imenovanje ravnatelja Doma za odrasle osobe Trogir,

– tekst, dostavlja se

 

“Temeljem članaka 39., 40., 41. i 42. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članaka 204., 205. i 206. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 18/22) i članka 38. Statuta Doma za odrasle osobe Trogir, Upravno vijeće Doma temeljem svoje Odluke od 11.08.2022.g. raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Doma za odrasle osobe Trogir

 

Za ravnatelja/ravnateljicu doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete (prema uvjetima iz čl. 205. Zakona o socijalnoj skrbi):

 

  1. završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti
  2. najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
  3. nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. ovoga Zakona.
  4. kandidat mora imati hrvatsko državljanstvo

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Trogir će s izabranim kandidatom/kandidatkinjom za radno mjesto ravnatelja, nakon donošenja odluke o imenovanju, sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine.

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti izvornik ili ovjerenu presliku:

 

– diplomu o stručnoj spremi

– potvrdu o radnom stažu ( potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji ) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– potvrda poslodavca o poslovima koje je radnik/ca obavljao

– dokaz o hrvatskom državljanstvu

– uvjerenje o nekažnjavanju i da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana

– životopis

– program rada za mandatno razdoblje.

 

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web. stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir s naznakom “Upravno vijeće – natječaj za ravnatelja – ne otvaraj “ u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama .

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

 Katica Brkan, bacc.oec.