klasicna-spavaca-soba

Poziv za dostavu ponude – za nabavu namještaja

DOM  ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Tina Ujevića 11, Trogir

 

Klasa:550-00/19-01/479

Ur.br:534-01-03-19-1

 

Trogir, 19. lipnja 2019.g.

 

Naručitelj Dom za odrasle osobe Trogir započinje postupak za nabavu namještaja za potrebe korisnika, evidencijski broj nabave 4 /19, te Vam upućuje

 

                                               POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

 

 

Ovaj postupak Naručitelj provodi sukladno čl.15. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16) i Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Doma za odrasle osobe Trogir (Kl: 550-00/18-00/352, Ur.br: 534-01-1) od 20. lipnja 2018.g.

 

  1. Podaci o naručitelju

Naziv: Dom za odrasle osobe Trogir

Sjedište: Tina Ujevića 11, 21220 Trogir

OIB: 50259535567

e-mail: korisnik534@mdomsp.hr

fax: 021/796-439

tel: 021/881-522, 885-203

 

  1. Podaci o predmetu nabave:

Naziv predmeta nabave: Namještaj

Opis: Predmet nabave je namještaj za opremanje soba za smještaj korisnika – kreveti, ormari i noćni ormarići, prema traženim uvjetima određenim tehničkom specifikacijom i pozivnom dokumentacijom koje su sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponude.

U cijenu ponude moraju biti uključeni dostava i montaža opreme na mjestu isporuke.

Procijenjena vrijednost nabave: 198.000,00 kn bez PDV-a.

Mjesto i vrijeme isporuke: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220  Trogir, isporuka u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, u vremenu od 07.00 do 13.00 sati

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

Plaćanje: u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa

 

  1. Podaci o ugovoru:

Nakon zaprimanja suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na provedeni postupak nabave, donosi se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i zaključuje se Ugovor.

Sastavni dio Ugovora čine troškovnik sa specifikacijom i ponudbeni list koji se nalaze u prilogu ovog Poziva.

 

  1. Razlozi isključenja ponuditelja:

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Dokaz: potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

 

  1. Obvezni sadržaj ponude:

–  Ponudbeni list (prilog 1) – ispunjen, ovjeren i potpisan od ovlaštene osobe

  • Troškovnik (prilog 2) – ispunjen, ovjeren i potpisan od ovlaštene osobe
  • Potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana otvaranja ponuda
  • Dostava uzoraka uz ponudu do isteka roka za dostavu ponuda
  1. Dostava ponude:

Ponude se dostavljaju poštom ili neposredno na adresu Naručitelja:

 

Dom za odrasle osobe Trogir

Tina Ujevića 11, 21220 Trogir

 

Pisana ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj se upisuje: naziv naručitelja, naziv ponuditelja, naziv predmeta nabave i naznaka „ne otvaraj“.

Rok za dostavu ponude je 24. lipnja 2019.g. do 13.00 h.

 

 

 

Ravnatelj:

 

mr.sc. Nenad Belas

 

klasicna-spavaca-soba

Poziv za dostavu ponude – za nabavu namještaja

Poziv za dostavu ponude

 

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Tina Ujevića 11

21220 Trogir

 

Klasa: 550-00/19-01/256

Ur. broj: 534-01-03-19-1

 

Trogir, 28.03.2019.g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Poziv za dostavu ponude

 

 

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za nabavu namještaja.

Naziv i opis proizvoda navedeni su u troškovniku koji je sastavni dio poziva za nadmetanje.

Isporuka artikala je 15 dana od dana obavijesti izabranog ponuđača.

Dezen po izboru naručitelja.

            Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave na internetskoj stranici na adresu:

            DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

            TINA UJEVIĆA 11, 21220 TROGIR

 

 

 

 

                                                                                               Ravnatelj:

                                                                                               mr.sc. Nenad Belas