Physiotherapist Helping Patient While Exercising

Natječaj za fizioterapeuta

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

– stručni radnik II. vrste – fizioterapeut (m/ž) – jedan izvršitelj, rad na neodređeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od šest mjeseci.

 

Mjesto rada: Trogir

 

Uvjeti: završen stručni studij fizioterapije,

položen stručni ispit,

odobrenje za samostalan rad

poznavanje rada na računalu,

dokaz da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Uz prijavu obvezno priložiti:

 

a) životopis

b) ovjeren preslik svjedodžbe o završenom školovanju,

c) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice

d) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja

e) uvjerenje o položenome stručnom ispitu,

f) odobrenje za samostalan rad

g) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf  .

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, »Za natječaj – fizioterapeut«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

baner_najam850

Poziv za dostavu ponuda za najam stambenih jedinica 10/2020

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA  ZA NAJAM STAMBENIH JEDINICA

Dom za odrasle osobe Trogir poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponuda za najam stambenih jedinica.

Dom Trogir u svrhu pružanja usluge organiziranog stanovanja uz podršku, traži ukupno 5 (pet) dvosobnih ili trosobnih stambenih jedinica za najam na području Trogira.

Stambene jedinice moraju ispunjavati uvjete prostora za pružanje usluga organiziranog stanovanja sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (N.N. br. 40/14 i 66/15).

Obilazak lokacije je obvezan  prije donošenja odluke.

Ponude se mogu dostaviti za jednu ili više jedinica istovremeno.

Ponudbeni listovi za sastavljanje ponude mogu se preuzeti na web stranici Doma Trogir.

Uz popunjeni Ponudbeni list dostavljaju se i slijedeći dokumenti:

–     Dokaz o vlasništvu (vlasnički i posjedovni list)

–     Preslika osobne iskaznice za fizičku osobu, odnosno

–    Izvod iz sudskog registra za pravnu osobu (ne stariji od 6 mjeseci).

–    Potvrda iz Porezne uprave da najmodavac nema dugovanja prema RH po      osnovi javnih davanja

Ugovor o najmu sklapa se sa odabranim ponuditeljem na razdoblje do 3 (tri) godine.

Cijenjene ponude sa obveznom naznakom „Ponuda za najam stana – ne otvaraj“ molimo dostavite  najkasnije do 05.11.2020. na adresu:

Dom za odrasle osobe Trogir
Tina Ujevića 11
21220 Trogir

vazno-szst-1024x538

Posjete korisnicima u stambenim zajednicama

Posjete korisnicima u stambenim zajednicama trebaju se najaviti dan ranije zbog osiguravanja mjera zaštite korisnika.

Kontakt osoba: Alemka Tramontana, zastupnica

                           mob: 095 808 7628                                   

 

vazno-szst-1024x538

Obavijest POSJETITELJIMA

Od 18.svibnja omogućuju se posjete korisnicima Doma za odrasle osobe Trogir uz STROGO PRIDRŽAVANJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA.
Preporuka je da se posjete održavaju radnim danima u periodu od 10:00 do 15:00 h uz prethodnu raniju najavu (24 sata ranije obavijestiti stručne radnike na telefonski broj: 021/885-381 (Ambulanta Doma).

Svi posjetitelji obvezni su uz DEZINFEKCIJU RUKU NOSITI ZAŠTITNU OPREMU (MASKU I RUKAVICE) I ODRŽAVATI PROPISANU FIZIČKU UDALJENOST.
Također svim posjetiteljima će se na dolasku mjeriti tjelesna temperatura te će isti morati potpisati izjavu da nemaju simptome COVID-19, da nisu u samoizolaciji i da ukućani s kojima žive nemaju respiratornih problema.

baner_najam850

Poziv za dostavu ponuda za najam stambenih jedinica 19.03.2020

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA  ZA NAJAM STAMBENIH JEDINICA

 

Dom za odrasle osobe Trogir poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponuda za najam stambene jedinice.

Dom Trogir u svrhu pružanja usluge organiziranog stanovanja uz podršku traži dvosobnu (dvije spavaće sobe) stambenu jedinicu za najam na području Trogira. Stambena jedinica mora ispunjavati uvjete prostora za pružanje usluga organiziranog stanovanja sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (N.N. br. 40/14. i 66/15).

Obilazak lokacije je obvezan  prije donošenja odluke.

Ponudbeni listovi za sastavljanje ponude mogu se preuzeti na web stranici Doma Trogir ili u uredu Doma na adresi Tina Ujevića 11, Trogir.

Uz popunjeni Ponudbeni list dostavljaju se i slijedeći dokumenti:

–     Dokaz o vlasništvu (vlasnički i posjedovni list)

–     Preslika osobne iskaznice za fizičku osobu, odnosno izvod iz sudskog registra za pravnu osobu (ne stariji od 6 mjeseci).

–    Potvrda iz Porezne uprave da najmodavac nema dugovanja prema RH po osnovi javnih davanja

Ugovor o najmu sklapa se sa odabranim ponuditeljem na razdoblje od 3 (tri) godine.

Cijenjene ponude sa obveznom naznakom „Ponuda za najam – ne otvaraj“ molimo dostavite  najkasnije do 28.03.2020. na adresu:

 

Dom za odrasle osobe Trogir
Tina Ujevića 11
21220 Trogir